БРЗА, КВАЛИТЕТНА И НАВРЕМЕНА УСЛУГА

ЗА НАС

Ивиа Акаунт Груп ДООЕЛ е сметководствена фирма која нуди комбинација од услуги од областа на сметководството, административни, консултативни и даночни услуги за правни и физички лица, регистрација на фирми од самиот почеток со комплетна правна и сметководствена услуга и нивно понатамошно сметководствено оддржување.

На своите клиенти им нуди брза квалитетна и навремена услуга според важечките законски регулативи, работење со максимална дикреција и строго почитување на етиката во соодветната дејност. Нудиме комплетна консултантска, сметковоствена и правна подршка во решавање на соодветната потреба на компанијата.

УСЛУГИ

Сметководствени услуги

 • Внатрешно сметководство
 • Надворешно сметководство
 • Комплетно финансиско и материјално сметководство според МСС и МСФИ
 • Материјално сметководство
 • Финансиско сметководтсво
 • Изработка на плати
 • Водење на деловни книги
 • Изработка на и електронско поднесување на завршна сметка до ЦРМ
 • Изработка и поднесување на финансиски извештаи

Даночни услуги

 • Даночни услуги за физички и правни лица
 • Пресметка на даноци
 • Пресметка на даноци и нивно електронско поднесување до УЈП
 • Даночно советување

Економско - правни услуги

 • Пријава- одјава на вработени
 • Промени во износот на платите
 • Промена на податоци за вработени
 • Пресметка на боледувања, одмори, регрес
 • Изготвување на потребни обрасци и формулари
 • Спремање на документација потребна за работењето на фирмата

ВИЗИЈА

На своите клиенти им нудиме брза квалитетна и навремена услуга според важечките законски регулативи, работење со максимална дискреција и строго почитување на етиката во соодветната дејност. Нудиме комплетна консултантска, сметководствена и правна поддршка во решавање на соодветната потреба на компанијата.

МИСИЈА

Растечките бизниси имаат потреба од силен даночен менаџмент за да ги исполнат тековните и идните даночни обврски и ние можеме да ви помогнеме да го постигнете ова, какви и да се предизвиците со кои се соочувате.
Користејќи го софтверот, ние нудиме транспарентна услуга во рамките на вашата контрола која може да биде прилагодена на вашите индивидуални бизнис потреби.

Регистрација на фирма

Комплетно правна и сметководствена услуга со  квалитетна и брза изработка на документи,

 Помош при поднесување на соодветните документи во соодветни институции   со цел брзо и ефикасно регистрирање на фирма.

Останати правно – економски консултативни услуги

Регистрација на работно време

Регистрација на вистински сопственик
во регистарот на ЦР

КОНТАКТ

Ивана Трајчевска

Овластен сметководител

Пополнете ја формата
контактирајте не